Algemene Voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van SingleSpeeddate.nl.

SingleSpeeddate.nl is onderdeel van Else Man B.V. dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder registratienummer 67736904. BTW-nummer 857155015B01.

Artikel 1 - Begrippen

Deelnemer: Iemand die via de site van SingleSpeeddate.nl een ticket heeft gekocht en daarmee toegang krijgt tot een speeddate.

Speeddate: Middag/avond waarop de deelnemers samen komen om te speeddaten. Zie voor meer informatie Hoe werkt speeddaten.

Website: https://www.singlespeeddate.nl.

Schriftelijk: Vervaardigde documenten die via post en/of via e-mail worden verstuurd van en aan SingleSpeeddate.nl.

Artikel 2 - Toepassing

 • Bij het inschrijven voor een speeddate – aangeboden via deze website (https://www.singlespeeddate.nl) – verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze “Algemene Voorwaarden”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving aangeboden door SingleSpeeddate.nl, tenzij hier door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze “Algemene Voorwaarden” op enig moment nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen in deze “Algemene Voorwaarden” volledig van toepassing.

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen die genoemd staan op de site van SingleSpeeddate.nl zijn inclusief BTW en exclusief eventuele transactiekosten die gekoppeld zijn aan de wijze waarop de deelnemer wenst te betalen.

Artikel 4 - Betaling

Betaling vindt plaats via iDeal.

Artikel 5 - Aankoop

Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail en ticket per e-mail.
Het ontvangen ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 6 - Rechten en verplichtingen deelnemer

 • De deelnemer verplicht zich tot deze “Algemene Voorwaarden” door tijdens het afrekenproces aan te geven akkoord te zijn met de “Algemene Voorwaarden”.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan SingleSpeeddate.nl. SingleSpeeddate.nl is in geen geval verantwoordelijk voor foutief dan wel onjuist verstrekte informatie door de deelnemer.
 • De deelnemer is verplicht zich in te schrijven voor een speeddate in de eigen leeftijdscategorie. Mocht de deelnemer één tot twee jaar jonger of ouder zijn dan de gevraagde leeftijd staat het de deelnemer vrij zich in te schrijven voor de specifieke speeddate.
 • De deelnemer heeft het recht om schriftelijk tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de speeddate waarvoor de deelnemer een ticket heeft kosteloos te annuleren dan wel het ticket om te ruilen voor een ander ticket op een datum en locatie waarop de deelnemer wenst deel te nemen. In geval van annuleren ontvangt de deelnemer het betaalde inschrijfgeld (exclusief eventuele kosten die gemaakt zijn om de betaling tot stand te brengen) binnen enkele dagen retour.

Artikel 7 - Persoonsgegevens

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan SingleSpeeddate.nl. SingleSpeeddate.nl is in geen geval verantwoordelijk voor foutief dan wel onjuist verstrekte informatie door de deelnemer.
 • Verstrekte persoonsgegevens worden door SingleSpeeddate.nl strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer worden verstrekt aan derden.
 • In geval van een wederzijdse match wordt na afloop van de speeddate een matchmail verstuurd aan beide deelnemers die aan elkaar zijn gematched. In dit geval ontvangen beide deelnemers zowel de voornaam als het e-mailadres van de andere deelnemer waaraan zij zijn gematched.

Artikel 8 - Annulering

 • SingleSpeeddate.nl behoudt zich te allen tijden het recht voor een speeddate te annuleren indien het minimaal aantal inschrijvingen niet wordt gehaald. In geval van annuleren wordt de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld via de door de deelnemer verstrekte gegevens (e-mailadres en of telefoonnummer).
 • In geval van annuleren binnen 72 uur vóór aanvang van de speeddate waarvoor is ingeschreven door de deelnemer wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden zich kosteloos in te schrijven voor een speeddate op een andere datum. Mocht de deelnemer hier geen gebruik van willen maken dan dient deze dit schriftelijk aan SingleSpeeddate.nl mede te delen. In dat geval zal SingleSpeeddate.nl overgaan tot restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht – omstandigheden waarop SingleSpeeddate.nl geen invloed heeft – is SingleSpeeddate.nl in geen geval gehouden tot nakoming van enige verplichting richting de deelnemer.

Artikel 10 - Matchgarantie

SingleSpeeddate.nl biedt de deelnemer die geen enkele wederzijdse match heeft na de eerste speeddate, de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis tweede speeddate naar keuze. De deelnemer zal hiervan binnen 24 uur na de speeddate op de hoogte worden gebracht door SingleSpeeddate.nl. De deelnemer heeft vervolgens het recht om binnen zeven dagen gebruik te maken van dit recht op een gratis tweede speeddate. Om het recht te gebruiken dient de deelnemer SingleSpeeddate.nl hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen.
De gratis speeddate is niet overdraagbaar en/of in te wisselen voor geld.

Artikel 11 - Uitsluiting deelname

SingleSpeeddate.nl is te allen tijde vrij om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname aan een speeddate. Indien wordt overgegaan tot uitsluiting dan ontvangt de uitgesloten deelnemer een schriftelijke afwijzing gevolgd door terug betaling van het volledig betaalde bedrag (exclusief eventuele transactiekosten). Indien sprake is van een gratis tweede date vindt in geval van uitsluiting geen restitutie plaats

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 • SingleSpeeddate.nl is in geen geval aansprakelijk voor de eventueel geleden schade door de deelnemer, tenzij de schade direct is toe te rekenen – door opzet en/of grove schuld – aan SingleSpeeddate.nl.
 • SingleSpeeddate.nl is niet aansprakelijk indien door het niet komen opdagen van deelnemers het minimaal beloofde aantal deelnemers niet wordt gehaald.

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 • Eventuele klachten dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de speeddate waaraan de deelnemer heeft deelgenomen te worden ingediend bij SingleSpeeddate.nl.
 • Indien de klacht tijdig is ingediend volgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht binnen zeven dagen schriftelijk afgehandeld. Wanneer dit niet haalbaar is, zal de deelnemer hierover door SingleSpeeddate.nl tijdig op de hoogte worden gebracht.
 • Indien de klacht niet tijdig is ingediend dan is SingleSpeeddate.nl niet gebonden de klacht te behandelen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

De merknaam SingleSpeeddate.nl en bijbehorende website zijn intellectueel eigendom van Else Man B.V. en mogen niet zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming worden gebruikt.